Oferta

Firma “MAK-DOM” świadczy usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Zabrze od 1996 roku. W chwili obecnej zarządzamy blisko 200 wspólnotami mieszkaniowymi oraz świadczymy liczne usługi dla Gminy Zabrze.

Misją naszej spółki jest wyjście na przeciw potrzebom właścicieli wspólnot mieszkaniowych jak i pełna i kompleksowa obsługa.

Naszym atutem jest młoda, dynamicznie rozwijająca się kadra oraz grono pracowników z bogatym doświadczeniem w obsłudze administracyjno – finansowej oraz technicznej.

Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. W ramach umownego wynagrodzenia wykonujemy poniższy zakres usług:

OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę wynikającą z zadań administracyjno-organizacyjno-prawnych związanych z prawidłowym wypełnianiem obowiązków zarządcy nieruchomości

a w szczególności:

1. Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie w imieniu Wspólnoty umów związanych z zarządem nieruchomością wspólną oraz z dostawami mediów i usług dla nieruchomości.

2. Przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli lokali dotyczących nieruchomości wspólnej, udzielanie im niezwłocznie odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.

3. Informowanie właścicieli o zmianach dotyczących nieruchomości wspólnej w formie pisemnej, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku.

4. Zawieranie umów ubezpieczeniowych m.in. o odpowiedzialności cywilnej.

5. Powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości.

6. Dochodzenie w drodze postępowania windykacyjnego i sądowego należnych od właścicieli kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat z tytułu dostaw mediów, a także przypadających z nieruchomości wspólnej pożytków i innych przychodów.

7. Naliczanie opłat należnych od właścicieli oraz kontrolowanie terminów wpłat,

a w przypadku opóźnień w zapłacie naliczanie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki naliczane będą wg zasad określonych w uchwale wspólnoty.

8. Gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo - księgowej, technicznej i prawnej.

9. Prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów.

w nieruchomości wspólnej oraz żądanie od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.

10. Organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych,

11. Przygotowywanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

OBSŁUGA TECHNICZNA

Gwarantujemy całodobową obsługę nieruchomości /pogotowie awaryjne/ we wszystkich aspektach technicznego utrzymania nieruchomości, zapewniamy właściwy nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót budowlanych.

W ramach obsługi technicznej zapewniamy również:

1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

2. Sporządzanie protokołu badań i odbioru urządzeń technicznych dopuszczonych do ruchu.

3. Prowadzenie książki obsługi urządzeń i instalacji w jakie wyposażony jest budynek.

4. Prowadzenie książki bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i remontowych oraz ich realizacji.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Zarządzanym przez nas wspólnotom mieszkaniowym zapewniamy obsługę księgową zgodnie

z obowiązującymi przepisami a mianowicie:

1. prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty zgodnie z przepisami prawa.

2. otwarcie i prowadzenie obsługi rachunków bankowych Wspólnoty( bankowość elektroniczna i tradycyjna).

3. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, rozliczanie dostaw mediów i usług do lokali).

5. Wydawanie wniosków i zaświadczeń.