Adres
Zabrze, ul. Cisowa 7d

E-mail
sekretariat@mak-dom.pl

Telefon
32 278 24 27

Godziny otwarcia
pn-pt: 7-15

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011zr. Nr 152, poz.897) ulega zmianie system odbioru i zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie sposób deklarowania i wyliczania wysokości opłat.

Nowy system nakłada na gminę obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi m.in.wybór firmy w procedurze przetargowej, zawieranie umów w imieniu właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą na odbieranie tychże odpadów. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie posiadanie pojemników, które umożliwią segregację odpadów tj. na odpady zmieszane, szkło, papier, tworzywa sztuczne.

Przejęcie przez gminę obowiązków wynikających z ustawy umożliwi osiągnięcie narzuconych przez UE wymagań w zakresie zagospodarowania i ponownego wykorzystania wielu frakcji odpadów.

Zgodnie z podjętymi uchwałami właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze zobligowani są do dnia 31 styc Paznia 2013 roku do złożenia pierwszej deklaracji.


Uchwałą XXIX/409/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze, stanowi:

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl

Aktualności